На главнуюLexikon der gesamten Technik
& A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Querschüttelherde

Querschüttelherde, s. Aufbereitung, S. 30.Оригинал статьи 'Querschüttelherde' на сайте Словари и Энциклопедии на Академике