На главнуюLexikon der gesamten Technik
& A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
X-GurtungX-Strahlen
XantorrhöaharzXenon [1]
Xenon [2]Xenotim
XerotikonXerotine
XylektipomXylidin
XylographieXylol
XylolinXylolith
XylometerXylophotographie