На главнуюNew Collegiate Dictionary
' - 1 2 3 4 5 6 8 Å B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ¿ Æ Ø €
flügelhorn

or fluegelhorn noun Etymology: German, from Flügel wing, flank + Horn horn; from its use to signal the flanking drivers in a battue Date: 1854 a valved brass instrument resembling a cornet but having a larger bore • flügelhornist noun

Оригинал статьи 'flügelhorn' на сайте Словари и Энциклопедии на Академике