На главнуюMeyers Großes Konversations-Lexikon
' Ä B C D E F G H I J K L M N Ó P Q R S T Ü V W X Y Z Œ
à fonds perdu

à fonds perdu (franz., spr. fong perdǖ), schenkungsweise, nicht rückzahlbar (von Zuschüssen); s. Fonds.Оригинал статьи 'à fonds perdu' на сайте Словари и Энциклопедии на Академике