На главнуюGriechisch-deutsches Handwörterbuch
Β γ δ Ε Ζ θ κ λ μ ν ξ π σ τ φ χ ψ
ἄ-ατος

ἄ-ατος (ἄω), unersättlich, πολέμοιο Hes. Th. 714, vgl. ἆτος; – ἄατος ὕβρις [– ñ ñ] Ap. Rh. 1, 452, schädlich, ist wohl ἀατός zu schreiben; aber ϑάρσος ἄᾱτον bei Qu. Hm. 1, 217 steht für ἄητον. Vgl. Buttm. Lexil. 1, 229 ff.Оригинал статьи 'ἄ-ατος' на сайте Словари и Энциклопедии на Академике