На главнуюGrammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart
( Ä B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Ü V W X Y Z
Urochs, der

Der Urochs, S. Auerochs, welches im Hochdeutschen gangbarer ist.Оригинал статьи 'Urochs, der' на сайте Словари и Энциклопедии на Академике