На главнуюThe Collaborative International Dictionary of English
' - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
'Ecru

'Ecru ['E]`cru", a. [F., fr. L. crudus raw.] Having the color or appearance of unbleached stuff, as silk, linen, or the like. [1913 Webster]

Оригинал статьи ''Ecru' на сайте Словари и Энциклопедии на Академике